Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji
usług na najwyższym poziomie. Możesz określić warunki
ich przechowywania i dostępu w Twojej przeglądarce. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ZAMKNIJ

Oferta

 

·         REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
 
        REJESTRACJA SPÓŁKI Z O. O.  W CIĄGU 3 DNI - KWOTA USŁUGI 350 ZŁ NETTO 

        ·         OBSŁUGA KSIĘGOWA

o        księgowanie operacji gospodarczych w systemie komputerowym /KPiR,ksiegi handlowe, ryczałt, ewidencje VAT/,
o        sporządzanie deklaracji podatkowych,
o        sporządzanie zeznań podatkowych-rocznych,
o        sporządzanie sprawozdań dla celów GUS i banków
 
·         OBSŁUGA KADR I PŁAC
o        sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika,
o        sporządzanie listy płac, kart wynagrodzeń,
o        rozliczenia ZUS, PEFRON,
o        sporządzanie rocznych deklaracji /PIT 4R, PIT 11, PIT 8A,
o        przygotowanie przelewów bankowych ZUS i US,
o        przygotowanie wniosków dotyczących E 101,
·         ADMINISTRACYJNA OBSŁUGA BIURA
o        refundacje OHP,
o        dotacje unijne,
o        dofinansowania z Urzędu Pracy,
o        deklaracje INTRASTAT,
o        regulamin pracy i wynagrodzeń,
o        polityka rachunkowości,
o        dodatkowe informacje dla pracowników-kierowców,

                  o        tworzenie akt pracowniczych,

                        o     sporządzanie wniosków o zwrot VAT z UE,

                        o     zwrot VAT z materiałów budowlanych

 
·         USŁUGI DODATKOWE
o        ubezpieczenia na życie,
o        ubezpieczenia majątkowe,
o        fundusze emerytalne,
o        ubezpieczenia OC prowadzonej działalności,
o        kredyty.
 

====================================================================================================================


I. Usługi w zakresie prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji uproszczonych
 

W ramach świadczonych usług proponujemy Państwu:

 

·         dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
·         prowadzenie ewidencji pomocniczych (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia),
·         sporządzanie miesięcznych wydruków prowadzonych ewidencji,
·         sporządzanie miesięcznych oraz rocznych raportów ekonomicznych dla potrzeb danej firmy,
·         sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych (GUS, NBP),
·         zamknięcie roku obrotowego (sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego).
 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
II. Usługi w zakresie ksiąg handlowych

 

 

W ramach świadczonych usług proponujemy Państwu:

 

·         opracowanie planu kont,
·         dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych,
·         prowadzenie ewidencji pomocniczych (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
·         sporządzanie miesięcznych oraz rocznych raportów ekonomicznych dla potrzeb danej firmy
·         sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych (GUS, NBP),
·         zamknięcie roku obrotowego (sporządzenie sprawozdania finansowego).
 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
III. Usługi w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 

W ramach świadczonych usług proponujemy Państwu:

 

·         sporządzanie kalkulacji podatku dochodowego od osób fizycznych za dany miesiąc lub rok podatkowy,
·         przygotowanie rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych klienta,
·         informowanie w zakresie planowania podatkowego dla uzyskania oszczędności podatkowych.
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

IV. Usługi w zakresie podatku VAT

 

 

W ramach świadczonych usług proponujemy Państwu:

 

·         prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży zgodnie z ustawą z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pół. zmianami),
·         sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 oraz kwartalnych deklaracji VAT-7K,
·         wypełnianie kwartalnych zestawień podsumowujących podatek VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym.
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
V. Usługi w zakresie rozliczania wynagrodzeń pracowniczych

 

 

W ramach świadczonych usług proponujemy Państwu:

 

·         zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
·         prowadzenie kartotek osobowych oraz akt osobowych,
·         sporządzanie umów o pracę, dzieło, zlecenie, świadectw pracy oraz innych zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracownika,
·         rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych poprzez comiesięczną kalkulacją wysokości wynagrodzeń netto,
·         kalkulacją kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne(z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzeń),
·         przygotowanie miesięcznej listy płac,
·         sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
·         sporządzanie deklaracji ZUS ,
·         elektroniczną teletransmisję danych do ZUS i PFRON,
·         sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

VI. Pozostałe usługi
 

W ramach świadczonych usług proponujemy Państwu:

 

·         rejestracja podmiotów gospodarczych w urzędach administracji państwowej (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Urząd Statystyczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta lub Gminy)
·         likwidacja działalności podmiotów gospodarczych,
·         sporządzanie dokumentacji finansowej dla potrzeb kredytowych firm,
.          reprezentacja klienta podczas kontroli przed Instytucjami Państwowymi;
·         sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.